DISCLAMER

TED design spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. TED design behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te actualiseren of anderszins te wijzigen. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaarden TEDdesign, haar directeuren, medewerkers of adviseurs geen (risico-)aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan zoals directe, indirecte, gevolg-, bijzondere, aanvullende of incidentele schade wordt gerekend. Ook aanvaardt TED design geen aansprakelijkheid indien er sprake is van storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie. TED design garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan. De gegevens op deze site zijn uitsluitend bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De gegevens kunnen niet aangemerkt worden als een aanbieding van beleggingen of een advies om bepaalde beleggingen te kopen of te verkopen. De informatie op deze site is geen basis voor, noch maakt zij deel uit van rechtsgeldige overeenkomsten. TED design, haar directeuren, medewerkers of adviseurs aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele koersverliezen of andere schades, die worden geleden als gevolg van het gebruiken van idee├źn die te vinden zijn op de site van TED design. Informatie op sites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, wordt niet door TED design onderzocht of geanalyseerd. Een dergelijke link is dan ook uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat TED design instemt met de inhoud van de betreffende site en/of haar goedkeuring geeft aan de daarop beschreven informatie, diensten of producten. TED design, haar directeuren, medewerkers of adviseurs aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van dergelijke sites. De inhoud van deze site wordt beschermd door het Auteursrecht en deze mag, behoudens indien hiervoor schriftelijke toestemming van TED design is verkregen, onder geen enkele voorwaarde worden gekopieerd, gedistribueerd, gereproduceerd, gewijzigd, gepubliceerd of gebruikt voor een ander doel dan het vergaren van informatie over TED design. Ons beleid met betrekking tot privacy vindt u onder Privacy Statement TED design dat u tevens op deze site aantreft.